Öğretmenlik Uygulaması - I

 

 

 

 

Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi

Öğretmenlik Uygulaması-I dersi kapsamında uygulama öğrencilerinden, her hafta uygulama öğretmenlerini gözlemlemeleri, ek olarak ilerleyen sayfalarda belirtilen etkinlikleri sırası ile yapıp en az sekiz hafta ders anlatarak etkinlik raporlarını yazmaları beklenmektedir.

Uygulama Yönergesi

Her uygulama öğrencisinden 8 hafta, en az 20 saat ders anlatması beklenmektedir.  Bu çalışma ile öğrencilerin dersin farklı aşamalarında kullanılabilecek teknikleri, stratejileri ve etkinlikleri deneyimlemeleri, aşamalı olarak bir dersi planlamayı, etkinlikleri seçmeyi öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Ders anlatılacak haftalar 2. haftadan itibaren başlamaktadır. Bu haftalarda öğrenciler 3 saat ders anlatımı yapacak, 2 saat uygulama kılavuzunda belirtilen etkinlikleri yapacak, 1 saat ise bir sonraki hafta yapılacak ders anlatımı için plan taslağı oluşturacaklardır.

Öğrenciler ders planlarını uygulama öğretmenlerine gösterecek, onlardan geri bildirim aldıktan sonra gerekli düzeltmeleri yapıp, dersin öğretimine hazır hale geleceklerdir.

Uygulama öğrencilerinin anlatım yaptıkları haftalarda uygulama öğretim elemanının okulda öğrencileri en az 2 kez gözlemlemeleri (Ek-1), öğrencilerin mesleki gelişimleri açısından faydalı olacaktır.

Uygulama öğrencisi her ders anlatımı yaptığında, uygulama öğretmeni MEBBİS’te bulunan ve ayrıca öğrenci tarafından kendisine çıktısı verilen değerlendirme formu (Ek-2) aracılığı ile uygulama öğrencisine yazılı dönüt verir. Bu dönütler aday her ders anlatımı gerçekleştirdikten sonra MEBBİS’e işlenir. Dönem sonunda uygulama öğretim elemanının öğrenciyi değerlendirmek için kullandığı değerlendirme formunun da  https://uod.meb.gov.tr/ adresi üzerinden MEBBİS sistemine girişi sağlanır.

Her uygulama öğrencisi ders anlatımı sırasında akranının ders performansını izleyecek, akran değerlendirme formunu (Ek-3) dolduracak ve dönem sonu raporlarına ekleyecektir.

Her uygulama öğrencisi ders planını hazırladıktan sonra ders planı kontrol listesini (Ek-4) doldurarak hazırlıklarının tam olduğundan emin olacaktır. Ayrıca ders anlatımından sonra kendi uygulama performansını değerlendirmek için öz değerlendirme formunu (Ek-5) dolduracak ve raporlarına ekleyeceklerdir.

Öğretmenlik Uygulaması-I Dersinde Devam ve Devamsızlık

Uygulama derslerinin üniversitede işlenen 2 saatlik teorik kısmında %80, uygulama okulunda işlenen uygulama kısmında ise %100 devam koşulu aranmaktadır. Uygulama öğrencisi sağlık vb. herhangi önemli bir sebeple uygulamaya katılamayacaksa önceden uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanına haber verir. Başka bir gün kaçırdığı gün veya saati telafi etmek zorundadır. Uygulama öğretmeni öğrencinin devamını takipten sorumludur. Kendilerine iletilen devam çizelgesinde ilgili saatleri imzalayarak öğrencinin uygulama okulunda bulunup etkinliklere katıldığını teyit eder. Öğrencinin gelmemesi durumunda öncelikle uygulama öğretim elemanına ve gerekirse bölüm koordinatörüne bilgi verilmelidir. Bu konuda uygulama öğrencilerine yapılan küçük toleranslar eğitim öğretim sürecini olumsuz etkilemekte, durumun diğer uygulama öğrencileri tarafından öğrenilmesi birbirleri arasında eşit davranılmadığı düşüncesini oluşturmaktadır.

Öğretmenlik Uygulaması-I Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

1.    Yönergelere uygun hazırlanmış haftalık etkinlik raporları,

2.    Ders planları (EK-8),

3.    Çalışma ve etkinlik kâğıtları,

4.    Ders sonunda kullanılan değerlendirme materyalleri,

5.    Akran değerlendirme formları,

6.    Öz değerlendirme formları,

7.    Ders planı kontrol listesi

8.    Uygulama öğretmeninin (varsa) verdiği yazılı dönütler,

9.    Genel değerlendirme formları, Ders gözlem formu (Ek-6)

10.  Haftalık ders programı,

11.  Uygulama öğretmenleri tarafından her hafta imzalanmış ve altında okul müdürü ıslak imzalı ve mühürlü dönemlik devam çizelgesinin bulunması gerektiği belirtilmelidir.

  1. Dosyanın ayrı bir bölümünde aşağıda belirtilen ve ilgili diğer resmi belgeler bulundurulmalıdır. (Bölümlere göre değişkenlik gösterebilir.)

 

       Uygulama okulunun düzeni ve yapısı

       Okulda uyulması gereken kurallar, yönetmelikler ve talimatlar.

       Atama ve tayin yönetmelikleri.

       Öğrenci kayıt ve kabulü.

       Laboratuvarlar, kütüphane, vb. gibi özel odaların çalışma kurallarıyla ilgili belgeler.

       Veli toplantıları, zümre toplantılarıyla ilgili belgeler.

       Rehberlik hizmetleriyle ilgili belgeler.

       Milli Eğitim Çalışma Takvimi.

       Diploma Defteri

       Öğretmenler Kurulu Karar Defteri

 

       Z ümre Öğretmenler Tutanağı

       Sene Başı Zümre Toplantısı

       Sene Sonu Zümre Toplantısı

       Desimal Dosyalama Sistemi

       Göreve Başlama Yazısı Örneği

       Personel İzin Belgesi.

       Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneği

        Bölge Zümre Toplantısı Tutanağı

       Öğrenci Belgesi

       Diploma Kayıt Örneği

       İzin Dilekçesi Örneği

       (Varsa) Birleştirilmiş Sınıf Evrakları (Müdür Yetkililik Kavramı)

       BEP Planı ve Özel Eğitim Dosyas

 

13.  Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı, uygulama öğrencisinin dosyasını dönem içinde belli zamanlarda incelemek isteyebilir. Okulda olunan zamanlarda dosya, uygulama öğrencisinin yanında bulunmalı ve o güne kadar yapılan derslerle ilgili etkinlikler, derslerde yapılan değerlendirmeler ve alınan notlar tamamlanmış olarak dosyada bulunmalıdır.

 

  1. Bu bölümde yer alan sistemlerle ilgili uygulama okulundan uygulamalı olarak bilgi alınacaktır.

       E-OKUL

       Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS)

       TEFBİS (Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi)

       KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi)

       MEB’in Birimleri ile İlgili Siteleri

       Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi)

 

  1. Anabilim dallarına göre, yapılan etkinliklerin haftalık raporları

Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Etkinlik Takvimi

Hafta

Etkinlikler

1. Hafta

Öğretmenlik uygulaması uygulama gruplarının oluşturulması ve ilan edilmesi.

Fakültede uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğrencileri ile toplantı.

Uygulama okulunu ilk ziyaret (Öğretim elemanı tarafından yapılacaktır).

Uygulama okulunda uygulama öğrencilerinin dönem uygulama planlarının yapılması (Etkinlik 1)

2. Hafta

Uygulama öğrencilerinin okuldaki birinci gözlem haftası (Etkinlik 2: Yönerge ve Açıklamalar)

(MEBBİS GİRİŞLERİ BU HAFTA İTİBARİYLE BAŞLAYACAKTIR)

3. Hafta

Etkinlik 3: Ders Planı Hazırlama

+ Ders anlatımı

4. Hafta

Etkinlik 4: Dersin Yönetimi ve Sınıfın Kontrolü

+ Ders anlatımı

5. Hafta

Etkinlik 5: Öğretim Yöntemleri

+ Ders anlatımı

6. Hafta

Etkinlik 6: Soru Sorma Alıştırmaları

+ Ders anlatımı

7. Hafta

Etkinlik 7: Öğrenci Çalışmalarının Değerlendirilmesi

+ Ders anlatımı

8. Hafta

Etkinlik 8: Çalışma Yapraklarının Hazırlanması ve Kullanılması

+ Ders anlatımı

9. Hafta

Etkinlik 9: Değerlendirme ve Kayıt Tutma

+ Ders anlatımı

10. Hafta

Etkinlik 10: Test Hazırlama

+ Ders anlatımı

11. Hafta

Etkinlik 11: Grupla Çalışma

+ Ders anlatımı

12. Hafta

Etkinlik 12: Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi için Genel Değerlendirme