Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

           Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararı ile Eğitim Fakültelerinde yeniden yapılanma süreci başlatılmış ve bu çerçevede Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’ne bağlı olarak Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı açılmış ve 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. İlk mezunlarını 2002 yılında veren ana bilim dalımızda öğrenim süresi dört akademik yıldır. 


          Sosyal Bilgiler Öğretmenliği sosyal bilimlerin pek çok disiplinini içeren zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan bir programı vardır. Arkeolojiden felsefeye, tarihten coğrafyaya, hukuktan siyaset bilimine uzanan bir ders programına sahip olan anabilim dalında ayrıca öğretmenlik formasyonu kazandıran teorik ve uygulamalı eğitim dersleri de mevcuttur. Dört yıllık lisans programı dahilinde öğrencilere alan bilgisi ve öğretmenlik formasyonu kazandırma çabasının yanı sıra, demokratik ve insan haklarına saygılı bir yurttaş profili oluşturmak da hedeflenmektedir.      

          Ana Bilim Dalımıza öğrenciler ÖSYM’nin yapmış olduğu LYS TS-1 puanına göre alınmaktadır. Ana Bilim dalımızda yaklaşık olarak 250 öğrenci öğrenim görmektedir. Mezunlarımızın çoğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim kurumlarında, özel okullarda ve dershanelerde öğretmen olarak istihdam edilmektedir. Ana Bilim Dalımızda “yüksek lisans” programı Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile işbirliği halinde yürütülmektedir. Öğrencilerimize ERASMUS, FARABİ kapsamında öğrenci değişimi olanağı sunulmaktadır.

        Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans ve lisansüstü eğitimi ile alanına hâkim, eleştirel düşünen, yaratıcı, problem çözme becerisine sahip, bilgi teknolojilerini kullanan, pedagojik anlayışı yüksek öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda öğretmen adaylarına sosyal bilimlerin sunduğu bilgilerden yararlanarak interdisipliner bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Misyon

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve Atatürk İlkelerine bağlı sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmek.
Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi amacıyla gerekli alt yapıyı sağlamak, alanla ilgili tüm yenilikleri yakından izlemek,
Yurt içi ve yurt dışı yayınları takip etmek, teknolojiden yararlanmak,
Sosyal Bilgiler çatısı altındaki disiplinler hakkında araştırmalar yapmak,
Bu disiplinlerin kazanımlarını sosyal bilgiler dersi içerisinde nasıl daha etkili verilebileceğini araştırmak,
Sosyal Bilgiler öğretimiyle ilgili yöntem ve teknikleri çok iyi bilen, sorgulayıcı, araştırmacı ve iletişim yeteneği güçlü ve bu yeteneklerini yetiştireceği öğrencilere de aktarabilecek sorumlu öğretmen adayları yetiştirmek.

 Vizyon

  • Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili nitelikli bir eğitim vererek ülkenin ihtiyacına yönelik olarak bilimsel düşünen, yeniliklere açık, bilgi teknolojilerini kullanan sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirmek,
  • Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yeni yöntem ve tekniklerini Türkiye'ye kazandırmak. Sosyal Bilgiler eğitimi, Vatandaşlık eğitimi, İnsan hakları gibi projelerde öncü rolü oynamak,
  • Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilecek yurt içi ve dışındaki kuruluş ve kurumlarla işbirliği ve iletişim içinde olmak.