Bilgisayar  Din  Eğt Bil  Güzel Snt  İlköğretim  Özel Eğt  Sosyal Alan  Türkçe  Yabancı Dil 
Ç. Ü. Eğitim Fakültesi :: :: Ki?isel Sayfalar      
Admin Login Ana Sayfaniz Yapin! Satın Alma Login

TELEFON:
0 322 338 6076
DAHILI:
2789-14
TEL-EV:
FAX:
PageRank: 392
Hesap Yönetimi

Prof.Dr. Bülent Çukurova

BÖLÜM: İlköğretim Bölümü

ANABİLİM DALI: İlköğretim Bölümü

ÇALIŞMA ALANI:
Türk Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti tarihi

ÖZGEÇMİŞ:

1979-1983 Ankara Üniversitesi D.T.C.F.Yeniçağ Tarihi A.B.D. (Lisans)

1983-1985 Ankara Üniv.Türk İnkılap Tarihi Enst. (Y.Lisans)(Ar.Gör.)

1985-1989 Ankara Üniv.Türk İnkılap Tarihi Enst.(Doktora)(Ar.Gör.)

1991-2000 Gaziantep Üniv.Fen-Ed.Fak.Tarih Bl. (Y.Doç.)

2000-2003 Dicle Üniv. Fen-Ed.Fak.Tarih Bl. (Y.Doç.Dr.)

2003- Çukurova Üniv. Eğitim Fak. (Doç.Dr.)

2008- Çukurova Üniv. Eğitim Fak. (Prof.Dr..)YAYINLAR:

ÇUKUROVA, Bülent, Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul Gizli Grupları, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi II/5 (1986) 519-526.

--------, ------, 15 Mayıs 1919, İzmir'de Yunan Mezalimi, AAMD III/8 (1987) 461-471.

--------, ------, 1919'da Yunanistan'ın İzmir'i İşgal Kararı ve Yunan Ordusunun Anadolu'da Yenilgisinin nedenleri, Türk Kültürü XXV/296 (1987) 746-753.

--------, ------, Yunanistan'ın Anadolu Seferinde Başarısızlığındaki Etkenler, Askeri Tarih Bülteni, XV/29 (1990) 113-121.

 --------, ------, Tarikat-ı Salahiye Cemiyeti, Ankara İstiklal Mahkemesince 1925'te Mahkum Edilmesi ve Sonrası, Tarih ve Toplum XIII/73 (1990) 40-46 (Çevrimyazı).

--------, ------, Celal Bayar'ın Batı Anadolu'daki Faaliyetlerine İlişkin Bir Raporu, AAMD VII/20 (1991)347-365. 

--------, ------, Osmanlı Tarih Araştırmalarının Materyalleri, G.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi I/1 (1991)67-70.

--------,------, Celal Bayar'ın Batı Anadolu'daki Faaliyetlerine İlişkin Raporunun 1986'da yapılan yayını Üzerine, Tarih ve Toplum XIX/113 (1993) 62-63.

--------, ------- Yüksel, Mezher, Öteki Üzerinden Kurulan Bir Kimlik Olarak Milliyetçilik, M.Ü.I.Ulusal Tarih Kongresi Bildirileri,1997.

--------, ------, Kurtuluş Savaşı'nda Haberalma ve Yeraltı Çalışmaları, Ardıç Yay., Ankara 1997.

--------, ------, Milli Mücadele Anıları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi XII/23 (2003) 321-356.

--------, ------, Büyük Taarruz Günlerinde Ali Kemal ve Siyasi Görüşleri, A.Ü.TİTED XII/23 (2003) 357-370.

--------, ------, 1922 Yılında Ermenilerin Antep'ten Suriye'ye Göçlerinde Sosyo-Ekonomik Faktörler, Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri III (2003) 162-170.

--------, -------,Batı Trakya'nın İşgali Günlerinde Bulgarlar ve Türk Bulgar İlişkileri, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi 4(Ağustos 2004)15-22.

--------, -------, 1921-1922 Yıllarında Ermeni Komitelerinin ve Patrikhanenin İstanbul’daki Faaliyetleri, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Atatürk Yolu, C. IX/35 (2005) ss.283- 290. 

-------, -------. Türk Kurtuluş Savaşı Sonlarında Ermeni Komitelerinin Batı ve Balkan Devletleriyle İlişkisi, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, c. VIII (2006) ss. 39-44.

-------, -------. XIX. Yüzyılda Anadolu’da Aile ve Toplumda Kadının Statüsüne ilişkin Antep ili Örneği, Sosyal Bilgiler Dergisi / Journal of Social Sciences.c.VI / 2  (2007) ss. 51-56. Gaziantep Üniversitesi  Yay.

 -------, -------. (2008), Antep’te Ermeni Ulusçuluğunun Doğuşunda Amerikalılar ve Kolejin Etkisi,   Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk yolu, c.XX / 40 , ss. 615-623.

--------, -------.  XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıl Başlarına Diyarbakır    Vilayeti Merkez ve Bağlı Kazalarında İdari ve Sosyal Yapı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 2. Uluslar arası Diyarbakır Sempozyumu, T.C.Diyarbakır Valiliği – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 15 – 17.11.2006.

 

Çukurova, Bülent – Erantepli, Bülent, XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıl Başlarına Kadar Sosyal ve Siyasi Gelişmelerin Nüfusun Değişimine Etkisi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 2. Uluslar arası Diyarbakır Sempozyumu, T.C. Diyarbakır Valiliği – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 15 -17.11.2006.

 

--------, -------. Hasırcızade Mustafa Fehim Efendi, Risalet fi Tarif-i Kaza-i Ayıntab, Uluslar Arası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür, Dil ve Edebiyat) Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi, 10.04.2008.

 

ÇUKUROVA, Bülent.1922 Yılında Ermenilerin Antep’ten Suriye’ye Göçlerinde Sosyo-Ekonomik Faktörler”, Ermeni Araştırmaları I. Türkiye Kongresi Bildirileri, c.III( 2003) ss. 162- 170, Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi.

 

ÇUKUROVA, Bülent. XIX. yüzyıl Başlarında Antep Ermenilerinin Etnik Kimlik Bilincine Ulaşmasında Amerikalıların Rolü, 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Sosyal Bilimler Derneği, 7- 9 Aralık 2005.

 

ÇUKUROVA, Bülent- BERK, Fatih- AKÇA, Neval (2007). Eski ve Yeni Müfredat Programı Ders Kitaplarında 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Metot ve İçerik Yönünden Karşılaştırılması, III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 18- 20 Haziran 2007

 

ÇUKUROVA, Bülent- AKÇA, Neval (2007), 1950- 1960 Yılları Arasında Yer Alan DP Hükümetinin  Eğitim Politikası ve Yasaklanan Kitaplar, III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, 18-10 Haziran 2007.

 

ÇUKUROVA, Bülent- AKÇA, Neval (2007), Eski ve Yeni Öğretim Programı- Ders Kitaplarında 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Metot ve İçerik Yönünden Karşılaştırılması , İlköğretim Kongresi “ilköğretim Programları ve Öğretimi, Hacettepe Üniversitesi, 15-17 Kasım 2007.

 

KONFERANSLAR

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 3 temel ilkesi, Ulus, Üniter, Laik Devlet. Eğit-Der, Adana, 27.12.2008.

 “Türkiye’de Çağdaşlaşma ve Avrupa Birliği’ne uyum”. Schleswig-Holstein Türk Toplumu. Kiel, 17.5.2009.“Kemalizm ve Geri Dönüş Süreci”. Hamburg ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği. Hamburg, 18.5.2009.

 

 

 DUYURULARIM:


DOSYALARIM:
Sizin için yüklediğim hiç dosyam yok. Dosya Yükle

115.jpg

Albümümden Bir Resim
albümde resim yok
© Çukurova Üniversitesi EĞitim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır.
Web: http://egitim.cu.edu.tr Tel: 0322 338 63 55 Faks: 0322 212 60 49